คลินิกเกษตรอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นออกให้บริการคลินิกข้าวในกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  ณโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมบ้านหนองแซง ตำบลหนองแซง  อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น   ระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 ธันวาคม 2558

กิจกรรมสำคัญได้แก่ คลินิกต่างๆ การให้บริการเกษตรกรของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมการประกวดแข่งขัน ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ประกวดข้าวไร่ มันสำปะหลัง อ้อย ควายงาม ไก่พื้นเมือง ฯลฯ

คลินิกเกษตรอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น