บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลหนองบัว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นออกให้บริการวิชาการ คำแนะนำเกษตรกร และนิทรรศการความรู้ด้านข้าว ในงานโครงการข้าวใหม่ปลามัน ข้าวโพดหวานพันธุ์ดี ประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2558  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ข้าวใหม่ปลามัน-ข้าวโพดหวานพันธุ์ดี-ประเพณีท้องถิ่น