เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่ โครงการศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองเต่า  เส้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ปกครองคุณครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ เก็บเกี่ยวข้าวร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนโรงเรียนในองค์กรตลอดจนเสริมสร้าง ทัศนคติแจกน้องน้องนักเรียนในเรื่องของอาชีพการทำนา

น้องนักเรียนช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าว

เกษตรกรบ้านหนองเต่าเก็บเกี่ยวข้าวในโรงเรียน