โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดขอนแก่น20 พฤศจิกายน 2558 - กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวแปลงสาธิต โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แห้งแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเก็บผลผลิตเป็นอาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น

 ในปี 2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวได้เสนอของบประมาณโครงการของโรงเรียนโดยเฉพาะไปที่กรมการข้าว เนื่องจากปีที่ผ่านมาโรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา มีปริมาณข้าวสำหรับอาหารกลางวันไม่เพียงพอ ต้องซื้อเพิ่ม แต่ไม่ได้รับการพิจารณาโครงการฯ