วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคามนำคณะเกษตรกรเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวน 28 คน ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โดยมี นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ เป็นวิทยาการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ 

เกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม

ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ