17 สิงหาคม 2558 - คณะกรรมการตรวจประเมินและนิเทศงานกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โดยคุณพรรณี  ทองเกตุ เป็นหัวหน้าคณะตรวจประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางดำเนินการต่างๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน กองเมล็ดพันธุ์ข้าวและในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โดยมีกลุ่มฝ่ายต่างๆ ในกระบวนงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมประชุมติดตามนิเทศงานในครั้งนี้

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว