ข้าวนาหยอดอำเภอซำสูง

นายวิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามแปลงข้าวโครงการพัฒนาการผลิตเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเกษตรกรปลูกโดยวิธีการหยอดโดยใช้เครื่องหยอดข้าว ในพื้นที่อำเภอซำสูง