4 สิงหาคม 2558 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว และร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ สมาชิกโครงการร่วมประชุม 32 ราย

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว