คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา การศึกษานอกระบบอำเภอหนองสองห้อง และสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมปักดำนาแปลงนาสำหรับผลิตข้าวเพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ แปลงนาสาธารณะ บ้านโนนสะอาด ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สร้างทักษะ ความรู้ ความสนุกสนานและความสามัคคีได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา

นายสมมาตร ทองใบ

นายสมมาตร ทองใบ

นักเรียนดำนา