สมมาตร ทองใบ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นให้บริการคลินิกข้าว ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรขอรับการบริการผ่านระบบลงทะเบียน คลินิก 02 รวมจำนวน 92 ราย ส่วนให้ขอคำแนะนำปรึกษา ขอรับเอกสารวิชาการเพื่ออ่าน มีเกษตรกรนำตัวอย่างข้าวที่ประสบปัญหาศัตรูข้าว 2 ราย

โรงเรียนห้วยยางสะอาดอำเภอเขาสวนกวางเก่งและน่ารักมาก
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ตำบลดงเมืองแอม ร่วมกิจกรรมสาธิตและจำหน่าย เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
ซึ่งนักเรียนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร