16 กรกฎาคม 2558 - นายธวัชชัย รอดงาม อำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานการถ่ายทอดความรู้ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และร่วมกิจกรรม แปลงสาธิตการปลูกข้าวนาหยอด (ข้าวหอมมะลิ)โครงการแก้ไขปัญหาการปลอมปนพันธุ์ข้าวหอมมะลิตามแนวเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองหวาย หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดย อำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ตำบลหนองไผ่ล้อม-อำเภอหนองสองห้อง