16 ก.ค.58 - เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่แห้งแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยี่่ยมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ แปลสาธิตการหยอดหรือโรยแถวด้วยรถไถนาเดินตาม บ้านกุดหว้า ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง ข้าวอยู่ในระยะกำลังเริ่มแตกกอ

นาหยอดแห้ง