เกษตรกรเยี่ยมชมนิทรรการและขอรับเอกสารวิชาการจากศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวขอนแก่น วันที่ 14 ก.ค.58 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง บ้านถลุงเหล็ก อำเภอแวงใหญ่

บ้านถลุงเหล็ก