นางนิตยา บานเย็น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ pre-gap และ gap ให้คำปรึกษาการประเมินแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อชี้แจงความเข้าใจและสำรวจปัญหาในการเข้าร่วมโครงการ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2558

จีเอพีข้าว

ตรวจแปลงข้าว