นายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 (จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น) พร้อมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับเขต และอนุกรรมการบูรณาการแผนการปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด (หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น) ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประชุมติดประเมินประกวดผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2558  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน และพื้นที่โครงการขุดลอกหนองโง้ง (บ้านโนนเขวา) ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น

นายธนิตย์ เอนกวิทย์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

นายธรรมนูญ บุญไกรสร

คณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการฯ

 • ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ผู้ตรวจราชการกรมประมง
 • ผู้ตรวจราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 12
 • สำนักชลประทานที่ 6
 • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3
 • สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 3
  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4
 • สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
 • ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น