คลินิกเกษตรหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมและการบริการคลินิกข้าวโดยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น รวม 9 คน ให้บริการเอกสารวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ บริการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีแรกนาขวัญ การสาธิตชุดทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว 3 เรื่อง ได้แก่ การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์  การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ ศัตรูข้าว และ การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ มีเกษตรกรทั้งที่ลงและไม่ลงทะเบียนผ่านระบบคลินิกรวม 267 ราย ส่วนใหญ่เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ เช่น การชมนิทรรศการ ขอเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานฯ ชมการสาธิตการทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอคำปรึกษาปัญหาศัตรูข้าว เป็นต้น และมีการบริการที่ต้องติดตามต่อเนื่อง 3 ราย ส่วนปัญหาด้านศัตรูข้าวยังมีน้อยเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูเริ่มการเพาะปลูก

 สมมาตร ทองใบ

คลินิกข้าวกรมการข้าว พันธุ์ข้าวพระราชทาน

 บริการเอกสารวิชาการ

 บันทึกการบริการคลินิกเกษตร

นิทรรศการข้าว

นายสมมาตร ทองใบ