นายอำนวย ปะติเส

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับชมรมโรงสีข้าวเหนียว พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของระบบการค้าข้าวเหนียวไทย ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวขอนแก่น มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับชมรมโรงสีข้าวเหนียวไทยร่วมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมหลักในครั้งนี้

นายจำปา พาดฤทธิ์

ประชุมพัฒนาข้าวเหนียว

อธิบดีกรมการข้าว

ผู้แทนโรงสีข้าวจังหวัดขอนแก่น