8 เมษายน 2558 กรมการข้าว โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ออกบริการวิชาการและจัดนิทรรศการบริการเกษตร ในโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯ "ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น มีหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ ออกให้บริการวิชาการ การสาธิต การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การประกวดแข่งขันเกี่ยวกับหม่อนไหม

เด็กน้อยในศูนย์หม่อนไหม

ในส่วนของกรมการข้าว ออกให้บริการนิทรรศการเรื่อง ยกระดับคุณภาพข้าวไทย ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่อง พรีจีเอพี (Pre GAP) ข้าวจีเอพี (GAP) ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) ข้าวจีไอ (GI: Geographical Indication) เอกสารวิชาการ เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว การผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดีและผลผลิตสูง และศูนย์ข้าวชุมชน มีเกษตรกรและนักเรียนให้ความใจจำนวนมาก โดยมากเป็นเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการทำนาไร่และหม่อนไหม

ศูนย์หม่อนไหมฯขอนแก่น

บริการความรู้วิชาการ

ยกระดับคุณภาพข้าวไทย