ประชุมบริหารความเสี่ยง

วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น