นาแปลงใหญ่อำเภอซำสูง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โดยนายสมควร สีมะชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่2/2558 ณ ห้องประชุมพระเจ้าใหญ่ ที่ว่าการอำเภอซำสูง เพื่อเก็บข้อมูล ลงพื้นที่ที่ดำเนินโครงการฯ และการถ่ายทำวิดีทัศน์ การขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิต สินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ นำร่องการทำนาข้าวแปลงใหญ่ (พื้นที่ 5,000 ไร่ เกษตรกร 1,000 ราย) เพื่อนำเสนอ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรแสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น