นิตยา ถมหนวด

นางสาวนิตยา ถมหนวด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่โครงการ GAP จัดเวทีเรียนรู้ เพื่อติดตามและให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 80 ราย วันที่ 25 มีนาคม 2558 โดยมีเกษตรอำเภอบ้านฝาง  เป็นประธานเปิด การจัดเวทีเรียนรู้

นางอนงรักษ์ บุญไกรสรนางอนงรักษ์   บุญไกรสร นักวิชาการส่งเสริมการเกษรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง ร่วมเป็นวิทยากร

น.ส.จิราวรรณ สานุจิตรน.ส.จิราวรรณ สานุจิตร เจ้าหน้าที่โครงการ GAP อธิบายแบบ GAP-02