เจ้าหน้าที่ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านท่าพระทราย ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น เกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านท่าพระทราย

แปลงข้าวบ้านท่าพระทราย

บ้านท่าพระทราย