เจ้าหน้าที่ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น เกษตรกรผู้จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านบึงเรือใหญ่ สภาพพื้นที่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์พิษณุโลก 2 ฤดูแล้ง ปี 2558 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านบึงเรือใหญ่แปลงนาข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2