นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โครงการนำร่องจังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองขุดลอกหนองโง้ง บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นได้ออกให้บริการวิชาการ คำแนะนำเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของกรมการข้าว ในปีงบประมาณ 2558 อยู่ด้วยแล้ว

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยานายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายจำปา พาดฤทธิ์นายจำปา พาดฤทธิ์ (ขวา) ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

เมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรผู้สนใจสอบถามเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว