ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมบริการคลินิกข้าวในโครงการคลินิกเกษตรฯ จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองท้องถิ่น โรงเรียน และหน่วยงานอื่นๆ จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านรัตนะ และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยนายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมกิจกรรมตลอดงาน กิจกรรมสำคัญต่างๆ ได้แก่ การให้บริการเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ การสาธิตไถกลบปอเทือง ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การออกร้านจำหน่ายสินค้า บริษัทเอกชน การฝึกเยาวชนกับภารกิจสำคัญทางการเกษตร การแข่งขันทางการเกษตร และอื่นๆ กิจกรรมครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่าหนึ่งพันคนซึ่งทำให้หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่น้อยทำงานหนักพอสมควร สำหรับกิจกรรมในคลินิกข้าวได้แก่ ชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การลดต้นทุนการผลิตข้าว การควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การสาธิตเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและการให้คำปรึกษาคลินิกข้าว เกษตรกรให้ความสนใจเรื่องพันธุ์ข้าว เนื่องจากใกล้จะถึงฤดูกาลเพาะปลูก รวมแล้วมีเกษตรใช้บริการคลินิกข้าว 179 ราย

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

นายสมมาตร ทองใบ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอแวงใหญ่

นายสมมาตร ทองใบ

ส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์