ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นและมอบต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นสำหรับปลูกคนละ 1 ต้น ปลูกในพื้นที่เหมาะสมของตนเอง

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ