กระทรวงเกษตรจัดงานเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองหญ้าแพรก เครือข่ายเกษตรกรตำบลดอนหันร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน เอกชน และหน่วยงนอื่นๆ ร่วมจัดงานวันเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2558 ณ พื้นที่ของเกษตรกรในโครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (หนองโง้ง) บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศิวโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมภายในงาน กิจกรรมต่างในงานประกอบด้วย กิจกรรมรณรงค์การไถกลบตอและหว่านพืชปุ๋ยสด การออกร้าน นิทรรศการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน (ธกส.) การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การให้บริการตรวจสุขภาพเกษตรกร การให้บริการความรู้ด้านการเกษตรและพลังงานทดแทน การมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร มีเกษตรให้ความสนใจและสมาชิกในโครงการเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ในส่วนของกรมการข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เบื้องต้นได้จัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับทราบความต้องการของพื้นที่ การจัดหาปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเป็นกองทุนในการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็น ประสบปัญหารและเกษตรกรยังขาดแคลนในพื้นที่ การจัดทำแปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตข้าว การลดต้นทุนกาผลิต โดยให้เกษตรกรบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน สมาชิกผู้ร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

นายศิวโรจน์ มุ่งหมายผล

บ้านโนนเขวาตำบลดอนหัน

ข้าวปลูกบ้านโนนเขวา