ขอนแก่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดคนรุ่นใหม่กับอาชีพชาวนา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์ แนวคิดของคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาอาชีพชาวนา ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์และการตลาด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูเรือนไม้รีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีเกษตรกรและคณะเจ้าหน้าที่ รวม 14 คน ร่วมศึกษาดูงาน โดยมีคุณจิตชนก ต๊ะวิชัย ผู้จัดการภูเรือนไม้รีสอร์ทพร้อมคณะให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดต่างๆ เป็นอย่างดี กิจกรรมในครั้งนี้เกษตรกรให้ความสำคัญและให้ความสนใจเป็นอย่างดี เนื้อหาสาระต่างๆ จะได้นำมาเผยแพร่ครั้งต่อไป ได้แก่ แนวคิดชาวนารุ่นใหม่ การทำลูกโยนลดและเลิกใช้ปุ๋ยเคมี การทำน้ำหมักจากรังปลวก ฯลฯ

สมมาตร ทองใบ

 ภูเรือเรือนไม้รีสอร์ท

ภูเรือเรือนไม้รีสอร์ท