โครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2559 

มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทยและอาชีพชาวนาไทย ที่อยู่ในสถานะขาดเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้อาชีพการทำนาไม่มั่นคง ลูกหลานชาวนามีแนวโน้มที่จะไปประกอบอาชีพอื่น แทนการทำนาตามรอยพ่อแม่  ทำให้ประเทศชาติขาดโอกาสที่จะมีชาวนารุ่นใหม่มาพัฒนาระบบการผลิตและการค้าข้าว ที่มีขีดการแข่งขันสูง อันจะส่งผลให้อนาคตประเทศไทย จะไม่สามารถผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพสูงพอที่จะแข่งขันในการส่งออกได้อีก หากปล่อยให้เป็นเช่นนั้นต่อไปก็น่าเสียดายที่คนไทยโดยเฉพาะชาวนาไทยจะต้องสูญเสียความภาคภูมิใจในข้าวไทยที่มีมานาน

 

มูลนิธิข้าวไทยฯ จึงได้จัดค่ายข้าวขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อปลุกจิตสำนึกและบ่มเพาะแนวคิดให้เยาวชนลูกหลานชาวนาตระหนักถึงความสำคัญของข้าวต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและต่อเศรษฐกิจของประเทศ  สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย  เพื่อที่จะช่วยให้สร้างภาพลักษณ์ ปรับปรุงสถานการณ์ข้าวไทยและวิถีชีวิตของชาวนายุคใหม่ให้ดีขึ้น  โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกเยาวชนลูกหลานชาวนาที่กำลังศึกษาอยู่จากทั่วประเทศให้ได้เรียนรู้เรื่องข้าวเรื่องงานวิจัยและพัฒนาก้าว  รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม  ไปจนถึงการค้าข้าว  อันจะเป็นผลให้เยาวชนสามารถเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาข้าวไทยและอาชีพการทำนายุคใหม่ให้มีกิจการแข่งขันสูง  เพื่อความเชื่อมั่นในอนาคตของข้าวและชาวนาไทย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปลุกจิตสำนึกและบ่มเพาะแนวคิดแก่เยาวชนลูกหลานชาวนาให้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวต่อวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีค่าที่ทันสมัยอันจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงสามารถเพิ่มขีดการแข่งขันอันจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของข้าวไทยและวิถีชีวิตของชาวนาไทยยุคใหม่ให้ดีขึ้น
  3. เพื่อจรรโลงอาชีพชาวนาไทยให้ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นลูกหลานชาวนา
  2. อายุระหว่าง 15-18 ปี
  3. กำลังศึกษาอยู่ระดับม.3 ถึง ม.5 หรือ ปวช.ปีที่ 1-2

การสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมหนังสือรับรองและเอกสารแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 มายัง

มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารวิจัยและพัฒนาชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กทม. 10900
โทรศัพท์ 02 942 7620, 02 942 7626 โทรสาร 02 942 7621 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ

  • เปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2559
  • ปิดรับสมัคร 30 กรกฎาคม 2559
  • ตัดสินและประกาศผลกันยายน 2559
  • กำหนดจัดค่ายค่ายตุลาคม 2559

การพิจารณาคัดเลือก

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

กิจกรรมของผู้ผ่านการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายข้าวซึ่งจะจัดขึ้นใน 4 ภาคคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เป็นเวลา 8 วัน ในเดือนตุลาคม 2559 โดยไม่มีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หลังผ่านการเข้าค่ายข้าวแล้วเยาวชนผู้เข้าค่ายจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายอนุชนชาวนาไทยระดับชาติทำหน้าที่เป็น "ยุวทูตข้าว" ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เรื่องข้าวแก่เยาวชน และสาธารณชนไทยในเวทีต่างๆ

ดาวน์โหลด

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี : ข่าว