logo-ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร


 ตามประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นลงวันที่ 25 เดือนมกราคมพ.ศ. 2559 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตรประจำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตปี 2559 โดยดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นั้น บัดนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส เรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 10 ราย


 

ทั้งนี้ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-4 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นจะเรียกผู้สอบได้ในลำดับถัดไปทั้งนี้ศูนย์ฯ จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นเวลา 7 เดือนหรือภายใน 30 กันยายน 2559

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

นายจำปา พาดฤทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น