คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ติดตามนิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาจำนวน 2 คน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ให้คำแนะนำและประเมินผลการฝึกงานแลกเปลี่ยนกับคณะอาจารย์