กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงได้มีนโยบายให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยได้เริ่มดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 เพื่อเป็นการบริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ สามารถติดต่อรับบริการข้อมูลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 1170 ซึ่งแบ่งการบริการออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้
กด 1 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
กด 2 ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กด 3 
สอบถามสถานการณ์น้ำ
กด 4 สายด่วนหมอข้าว
กด 5 รับฟังข้อมูลอัตโนมัติ

กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่