คณะผู้อำนวยการ

 • นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
 • นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
 • นายสำเร็จ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

คณะทำงานกรมการข้าว

คณะทำงานจัดนิทรรศการกรมการข้าว

 • นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 • นายกิตติพงษ์ เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
 • นายสมมาตร ทองใบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • นางสาวสุทธาสินี สุรวาทกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • นายประสิทธ์ สมจิดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 • นายพิพัฒน์พงศ์ อ่อนแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
 • นางสาวจารุวรรณ แสนนา เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
 • นายกฤษดา แสนเทพ เจ้าหน้าที่โครงการ GAP
 • นางสาวนฤมล ทินแย่ง เจ้าหน้าที่โครงการ Pre-GAP
 • นางสาวบังอร วงษ์ป้อง เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ข้าวชุมชน
 • นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย
 • นายอดิศร สิทธร ผู้ช่วยนักวิจัย
 • นายยุทธจักร ชาวกะมุด ผู้ช่วยนักวิจัย
 • นายเอนก พันแสง ผู้ช่วยนักวิจัย
 • นายศรราม หัดโนนตุ่น ผู้ช่วยนักวิจัย
 • นางสาวอนุธิดา จันทะภา ผู้ช่วยนักวิจัย
 • นายภัทรพล ขันทวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • นางสาววิไลพร รัตน์ทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • นางสาวประณิตา โสตะศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุน

 • ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
 • กลุ่มผู้ผลิตข้าวแก่นฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 • กลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารบ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
 • กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ลาดพัฒนา ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม
 • เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มอบรวงข้าวประดับตกแต่งนิทรรศการ
 • ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
 • ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย
 • ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี