เครือข่ายเกษตรกร

เครือข่ายเกษตรกร

พ่อชาย จะดีมาลานายชาย ดีจะมาลา


นายชาย จะดีมาลา

บ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ติดต่อ: 098 654 4275

พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 34 ไร่ แบ่งเป็นไร่นาสวนผสม 8 ไร่ และสระน้ำ 1 ไร่

  • การทำนาข้าว
  • เกษตรผสมผสาน
  • การปรับปรุงบำรุงดิน
  • การเลี้ยงปลาแบบง่าย
  • การเลี้ยงโค