16x16 farmer สำหรับเกษตรกร

  • docx | pdf - แบบ ศขช.01 แบบคำขอขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน
  • docx | pdf - แบบ ศขช.02 รายชื่อสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน
  • docx | pdf - แบบ ศขช.03 รายชื่อคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชน
  • docx | pdf - แบบ ศขช.07 แบบคำขอดำเนินกิจการต่อของศูนย์ข้าวชุมชน

16x16 project สำหรับเจ้าหน้าที่

  • docx | pdf - แบบ ศขช.04 ใบรับเรื่องการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน
  • docx | pdf - แบบ ศขช.05 ใบแจ้งการออกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน
  • docx | pdf - แบบ ศขช.06 ทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน

การปกครองแบ่งออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน


map th soonkhow zone miniตามประกาศกรมการข้าว เรื่อง กำหนดและแบ่งเขตศูนย์ข้าวชุมชน อาศัยอำนาจตามข้อความในข้อ 6 และข้อ 16 แห่งระเบียบกรมการข้าวว่าด้วยศูนย์ข้าวชุมชน พ.ศ. 2560 ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดขอนแก่นอยู่ในเขตที่ 4 ประกอบด้วย 11 จังหวัด ได้แก่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย


เขตที่ 1 ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี

เขตที่ 2 ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ

เขตที่ 3 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

เขตที่ 4 ประกอบด้วย 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย

เขตที่ 5 ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และร้อยเอ็ด

เขตที่ 6 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ลำปาง น่าน และแพร่

เขตที่ 7 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก และอุตรดิตถ์

เขตที่ 8 ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สตูล ปัตตานี สังขลา นราธิวาส และยะลา

ตราสัญลักษณ์ศูนย์ข้าวชุมชนดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์ศูนย์ข้าวชุมชน