สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ 

waengyai001
waengyai002

 

แผนที่อำเภอแวงใหญ่

เลขที่ 83 หมู่ที่ 5 บ้านบะแค ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

  • เริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ.2544 (ขันติภาณ สีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร)
  • จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2548
  • บ้านบะแคและพื้นที่ใกล้เคียง มีอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่และมักจะประสบปัญหาขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดพันธุ์ไม่ได้คุณภาพ ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ไม่มีคุณภาพขายข้าวได้ราคาตก ข้าวที่เก็บไว้บริโภคแข็ง ไม่นุ่มอร่อย และปัญหาภัยธรรมชาติ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามาเสนอแนวทางให้เกษตรกรทำแปลงเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรจึงประชุมและตกลงที่จะทำแปลง จึงได้ดำเนินการและจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2544 สามารถแก้ปัญหา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาเดียวกัน โดยการกระจายพันธุ์ พัฒนาผลผลิตต่อไร่ให้สูง ลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย

"ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ  แปรรูปเพิ่มมูลค่า  พัฒนาอย่างยั่งยืน"


ประพาติ แก้วจันทร์
ขัญติภาณ ศรีใส
บ้านบะแค
สมมาตร ทองใบ
bakae02
bakae03
bakae06
bakae04
bakae07
bakae09
ขัญติภาณ สีไส
bakae10
bakae11
bakae13
bakae16
bakae17
bakae19
bakae20
bakae12
bakae14