สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ

ตำบลใหม่นาเพียง
ตำบลใหม่นาเพียง