เครือข่ายเกษตรกร

เครือข่ายเกษตรกร

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ 

waengyai001
waengyai002

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ

ตำบลใหม่นาเพียง
ตำบลใหม่นาเพียง

บ้านดอนธาตุ ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น

-----

อำเภอแวงใหญ่บ้านถลุงเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

นายไพศาล  ผาจันดา

โทร 0915480657