หอมมะลิโกเมนสุรินทร์

ชนิด - ข้าวเจ้า (เยื่อหุ้มเมล็ดต่างสี)

ข้าวพันธุ์ หอมมะลิโกเมนสุรินทร์

ข้าวเจ้าต่างสีพันธุ์มะลิโกเมนสุรินทร์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นข้าวเจ้าหอมต่างสี ได้จากการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ข้าวเจ้าต่างสีพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง พันธุ์มะลิแดงเบอร์ 54 จากแปลงแสดงพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ปี พ.ศ.2548 ปลูกคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์แบบรวงต่อแถว 2 ครั้งในฤดูนาปรัง 2549 และฤดูนาปี 2549 จนได้ข้าวสายพันธุ์มะลิแดง -2-1 พันธุ์บริสุทธิ์ที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ผลผลิต 458 กก./ไร่ ความสูง 152 เซนติเมตร วันออกดอก 27 ตุลาคม มีคุณภาพทางกายภาพ เคมี และการหุงต้มรับประทานดี คือ เป็นข้าวเมล็ดเรียวยาว เปอร์เซ็นต์อะมิโลสต่ำ ข้าวสุกเหนียว นุ่ม และมีกลิ่นหอม ด้านสารต้านอนุมูลอิสระพบว่ามีสารประกอบฟีโนลิกในเมล็ดปริมาณสูง (2198.25mg GAE/100g of sample)

ลักษณะของสายพันธุ์

• เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง
• วันออกดอก 27 ตุลาคม
• ความสูงของต้น 152 เซนติเมตร
• ข้าวกล้องมีสีแดง รูปร่างเรียวยาว ยาว 7.33 มิลลิเมตร กว้าง 2.15 มิลลิเมตร รูปร่าง (ความยาว/ความกว้าง) = 3.42
• ข้าวสารใส ข้าวหุงสุกนุ่ม เป็นข้าวที่มีความคงตัวของแป้งสุกอ่อน ค่าสลายในด่าง KOH 1.7% = 7.0
• มีปริมาณอะมิโลสต่ำ (15.52%) มีความหอม
• ผลผลิต 458 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

• มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง (สารประกอบฟีโนลิก 2198.25mg GAE/100g of sample)

ข้าวพันธุ์ หอมมะลิโกเมนสุรินทร์

ข้อควรระวัง

• ไม่ควรปลูกใกล้เคียงกับแปลงปลูกข้าวขาว และควรแยกเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้โดยเฉพาะ

พื้นที่แนะนำ

• เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใช้ปัจจัยการผลิตต่ำและต้องการข้าวคุณภาพพิเศษ