เมล็ดพันธุ์ ที่นำมาทดสอบความงอก จะต้องเป็นเมล็ดที่เป็นเมล็ดพันธุ์สุทธิ (Pure seed) ซึ่งหมายถึงเมล็ดที่มีลักษณะสมบูรณ์ เมล็ดลีบ เหี่ยวย่น หรือเมล็ดที่เป็นโรคก็ได้ แต่ยังคงลักษณะของเมล็ดนั้น รวมทั้งชิ้นส่วนของเมล็ดที่แตกหักแต่มีขนาดเกินกว่าครึ่งหนึ่ง แต่ในกรณีของเมล็ดพืชตระกูลถั่วเมล็ดผักตระกูลกะหล่ำ เมล็ดที่นำมาทดสอบความงอกจะต้องมีเปลือกหุ้มเมล็ดอยู่ด้วย ถ้าเมล็ดแตกหักเสียหายก็จะต้องมีขนาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง โดยที่ต้องมีเปลือกหุ้มเมล็ดติดอยู่ด้วย ยกเว้นในกรณีของเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ้าเปลือกหุ้มเมล็ดหลุดออกหมดยังถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์สุทธิ สามารถนำมาทดสอบความงอกได้seedling 01
สุ่มนับจำนวนเมล็ดที่ใช้ในการทดสอบความงอกคือ 400 เมล็ด ซึ่งปกติจะแบ่งเพาะเป็น 4 ซ้ำ ซ้ำละ 100 เมล็ด ยกเว้นเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ่ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว ข้าวโพด ให้เพาะซ้ำละ 50 เมล็ด จำนวน 8 ซ้ำ ในการสุ่มนับเมล็ด จะต้องเขียนทะเบียนทดสอบกำกับไว้ด้วยเสมอ เพื่อป้องกันการ สับสนของตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ที่ทดสอบ
เผยแพร่โดย กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น