ภาพของการจัดการคลังเมล็ดพันธุ์

i 16 ข้อปฏิบัติในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์

  1. หลีกเลี่ยงการเก็บหลายพืช/พันธุ์ในโรงเก็บเดียวกัน

  2. จัดวางให้ถูกต้องตามล็อตเมล็ดพันธุ์

  3. จัดวางเมล็ดพันธุ์บนแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์

  4. อย่าวางบนพื้นดินหรือซีเมนต์

  5. จัดทำป้ายชี้บ่ง ระบุ พืช/พันธุ์/ชั้นพันธุ์/ฤดู/ปี ให้ชัดเจน

  6. จัดวางให้ปลอดภัยไม่ล้ม ห่างจากผนังและกองข้างๆ ประมาณ 50 ซม.

  7. ทำความสะอาด และตรวจหาแมลงศัตรูอย่างสม่ำเสมอ

  8. ทำความสะอาดโรงเก็บเมล็ดพันธุ์หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

  9. ตรวจเชคแมลงศัตรูในโรงเก็บทุกสัปดาห์

  10. จัดระบบหมุนเวียนเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสม (First in - First out)