ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย ปี 2504 – ปี 2559

ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย ปี 2504 – ปี 2559

ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย ปี 2504 – ปี 2559เผยแพร่ข้อมูลโดย กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี : งานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2561 ส่วนจัดแสดงซุ้มนิทรรศการบ้านดินกรมการข้าว