เราได้รู้จักพันธุ์ข้าวมากมายของกรมการข้าว อีกทั้งหลายๆ พันธุ์ได้มีการส่งเสริมการปลูกอย่างแพร่หลายเป็นที่นิยม บางพันธุ์เป็นพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่น แต่หลายครั้งที่มีเจ้าหน้าที่และบุคคลหลายท่านเขียนชื่อพันธุ์ข้าวผิดเพี้ยนไปจากที่กรมการข้าวได้กำหนดตามหลักสากลไว้ แม้แต่การออกเสียงหลายพื้นที่ก็ยังอ่านหรือพูดผิดจนติดปาก เช่น ข้าวพันธุ์ กข6 เกษตรกรหลายคน เรียกว่า ขก6 เป็นต้น จึงขอนำเสนอชื่อพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวว่าเขียนในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างไรให้ถูกต้อง

- เก้ารวง (Gow Ruang)
- ขาวตาแห้ง 17 (Khao Tah Haeng 17)
- ขาวปากหม้อ (Khoao Pahk Maw 148)
- ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)
- ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี (Khao' Jow Hawm Suphan Buri)
- ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 (Khao' Jow Hawm Khlong Luang 1)กข12

ก ใช้ตัว G ถ้า ก เป็นตัวสะกดให้ใช้ตัว k และ
ตัว k ใช้กับคำว่าข้าว เขียนว่า Khao' โดยมีเครื่องหมาย ' ด้วย เพื่อให้มีเสียงสูงขึ้นให้แตกต่างกับคำว่า ขาว เขียนว่า Khao ซึ่งมีในชื่อพันธุ์ข้าวไทย

ขาวดอกมะลิ 105- ซิวแม่จัน (Sew Mae Jan)
- ชุมแพ 60 (Chum Phae 60)
- จำปาดะ (Jampah Da)
- เหลืองใหญ่ (Leung Yai)
- สุพรรณบุรี 1 (Suphan Buri 1)
- สุพรรณบุรี 2 (Suphan Buri 2)
- กข6 (RD6)
- กข10 (RD10)
- กข15 (RD15)

ชื่อพันธุ์ กข เขียนโดยไม่มีจุดตามด้วยตัวเลขโดยไม่เว้นวรรค โดยตัวเลขที่เขียนตามถ้าเป็นเลขคี่หมายถึงข้าวเจ้า และเลขคู่เป็นข้าวเหนียว

รวงข้าว

- เหนียวสันป่าตอง (Niaw San-pah-tawng)
- เหนียวแพร่ (Niaw Phrae)
- เหนียวอุบล 1 (Niaw Ubon 1)
- สะเมิง 1 (Samerng 1) [ ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ]
- สะเมิง 2 (Samerng 2) [ ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ]
- ฝาง 60 (Fahng 60) [ ข้าวสาลี ]
- ก.วก. 1 (DOA 1) [ ข้าวจาพอนิคาหรือข้าวญี่ปุ่น ]
- ก.วก. 2 (DOA 2) [ ข้าวจาพอนิคาหรือข้าวญี่ปุ่น ]

ต้นกล้าข้าวในถาดเพาะกล้า

การเขียนชื่อพันธุ์ข้าวจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ถือตามแบบของ Miss Loretta Johnson ซึ่งเป็นเลขานุการของ Dr.H.H.Love ได้เป็นผู้จัดทำไว้ โดยการกำหนดวิธีเทียบเสียงพยัญชนะและสระของไทยให้ตรงกับอักษรและเสียงภาษาอังกฤษมากที่สุด

ที่มา : สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร 2542 (ปัจจุบันเป็นสำนักวิจัยข้าว กรมการข้าว)

เผยแพร่โดย กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น