ข้าวอิ่ม โครงการเกษตรเข้มแข็ง จังหวัดมหาสารคาม
วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน
ที่อยู่ 141 หมู่ 4 บ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

ข้าวอิ่ม

immrice02

immrice03

immrice04

ข้าวกล้องอินทรีย์คุณภาพ ราคา 60 - 80 บาท/กิโลกรัม


จิราภรณ์ จิราภรณ์ อินทะสร้อย

ตำแหน่ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน

โทรศัพท์ 0862324837

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.central.co.th/rice และ http://immrice.com/