กฎ-ระเบียบ-วิธีปฏิบัติ

พระราชบัญญัติ

ระเบียบกรมการข้าว


ระเบียบกอง/สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว


ระเบียบวิธีปฏิบัติ และมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับข้าว

  อยู่ระหว่างรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลค่ะ 

 

i 3 รวบรวมโดย โครงการศูนย์บริการชาวนา | กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น