covid-19
แปลและเผยแพร่โดย
คณะกรรมการสุขภาพแห่งมณฑลยูนาน มหาวิทยาลัยแพทย์คุนหมิง
สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มณฑลยูนนาน
ฉบับแปลภาษาไทย จำนวน 30 หน้า