หนังสือข้าวของพ่อ

ดาวน์โหลดหนังสือข้าวของพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสครบ 60 ปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2553
จัดพิมพ์โดย กระทรวงวัฒนธรรม


ข้อมูลโดย
กรมการข้าว | สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี | ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ | พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติแห่งชาติ