นกยูงทองจากรวงข้าว

ภาพ นกยูงทอง สร้างสรรค์จากรวงข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวเหนียวกข6 ข้าวกข69 (ทับทิมชุมแพ) และข้าวเหนียวดำลืมผัว

 พานพุ่มจากเมล็ดข้าวพันธุ์ดี

ภาพ พานพุ่ม สร้างสรรค์จากรวงข้าวและเมล็ดข้าวพันธุ์ดี

ผู้สร้างสรรค์

นางสาวนิตยา ถมหนวด, นางสาวสุธาสินี สุรวาทกุล, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นายสมมาตร ทองใบ, นางสาวจารุวรรณ แสนนา, นางสาวบังอร วงษ์ป้อง, นายกฤษดา แสนเทพ, นางสาวนฤมล อ่อนแก้ว, นางสาวอวัสฎา จำปาวัตตะ, นางสาวช่อลัดดา ราชารี, นางสาวปนัดดา สุทธิโส, นางสาวนวพร ณรงค์รักษาเขต, นายพิพัฒน์พงศ์ อ่อนแก้ว, นางสาวจรรยาศิริ นครกลาง, นายอากาศ ภาษีสวัสดิ์, นางสาวปนิดา หมื่อกา, นางสาวสุนิสา หงษ์ศาลา, นายรณชัย อินทะนู, นายยุทธพงษ์ นันตะริ, นายทินกร สัตตะพันต์ และนายอัศวิน แหล่ยัง

จัดแสดงในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2559 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา