ศิลปะจากเมล็ดข้าว

ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางสาวจรรยาศิริ นครกลาง
นางสาวปนิดา หมื่อกา
นายสุนิสา หงษ์ศาลา

จัดแสดงไว้ที่อาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น