การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14

เพิ่มเติม
05 เม.ย. 2017 14:23 - 05 เม.ย. 2017 14:25 #1 โดย Admin
Admin สร้างหัวข้อกระทู้: การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14
โครงการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร
*********************
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศทั้งร้อนและเย็นเหมาะแก่การผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยมีความสามารถในการเพาะปลูก อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและเกษตรกรไทย ดังเช่น การสร้างรายได้จากการส่งออกและจ ําหน่ายในประเทศ มูลค่าประมาณ 9,000 – 10,000 ล้านบาท/ปี การสร้างงานภายในประเทศให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มากกว่า 30,000 ครัวเรือน รายได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท/ปี การสร้างความมั่นคงในการป้อนวัตถุดิบเข้าสู่อุตสาหกรรมต้นน้ ํา กลางน้ ําและปลายน้ ํา และลดการน ําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ในปี 2558ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม จ ํานวน 30 ชนิด มีมูลค่ารวมทั้งหมด 5,050 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 8 ต่อปี โดยมีมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอย่างเดียว 1,882 ล้านบาท มูลค่าที่เหลือเป็นเมล็ดพันธุ์ในกลุ่มพืชผักที่มีมูลค่ามากคือ มะเขือเทศ และ แตงโมปัจจุบันคู่แข่งที่ส ําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย คือ ประเทศจีน ไต้หวัน อินเดีย อินโดนิเชียและ ฟิลิปปินส์ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ ําเป็นต้องวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาทต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อไร่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทย

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มเป็นตัวกลางในการจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติโดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ต่างหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรได้ตระหนักในความส ําคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์เสมอมา จึงจัดให้มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้สร้างบัณฑิตเพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญจำนวนมากในบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่างๆ รวมทั้ง ได้เห็นความส ําคัญของการจัดการประชุมทางวิชาการฯ ดังกล่าว จึงตอบรับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทย

วัตถุประสงค์ :-
1. เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์จากทุกภาคส่วนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากผลงานการวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อให้นักวิจัย และนักวิชาการของภาครัฐภาคการศึกษา และภาคเอกชน ได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ เพื่อการท ําธุรกิจในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืช
3. เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการจากสถาบันที่ท ําการวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์ได้มีทิศทางของโครงการศึกษาวิจัยได้ตรงกับปัญหาของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจผลิตค้าเมล็ดพันธุ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานเจ้าภาพจัดประชุม :-
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ และ ส ํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมประชุม :-
1. ภาครัฐ เช่น กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมการข้าว, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมปศุสัตว์, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมป่าไม้ และส ํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ ํานวน 50 คน
2. ภาคการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกวิทยาเขต และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น จ ํานวน 50 คน
3. ภาคเอกชน (บริษัทผู้ประกอบการผลิตและค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย) จ ํานวน 50 คน
4. นักศึกษา จ ํานวน 50 คน
5. ผู้น ําเกษตรกรในพื้นที่ จ ํานวน 50 คน

หน่วยงานที่เชิญร่วมประชุม :-
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมการข้าว
 กรมป่าไม้
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 ส ํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมปศุสัตว์
 กรมพัฒนาที่ดิน
 ส ํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตก ําแพงแสน
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 บริษัทผู้ประกอบการผลิตและค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย

ก ําหนดการประชุม :-
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560

กิจกรรม :-
1) การบรรยายพิเศษ - โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การแสดงผลงานวิจัย - ภาคโปสเตอร์ และ ภาคบรรยายที่น ําเสนอในห้องประชุม
3) การเสวนา - โดย เกษตรกรรุ่นใหม่
4) นิทรรศการผลิตภัณฑ์ - ภาคราชการ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
4) การศึกษาดูงาน - ดูงานการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชุมพร และ ดูงานในประเทศพม่า

สถานที่จัดประชุม:-
ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย seed.or.th/
ไฟล์ที่แนบมาด้วย:

กรุณา เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.920 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena